Nappi Naapuri käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan Yhteismaa ry:n ("Yhteismaa") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen Yhteismaan ja käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

Yhteismaa tarjoaa Käyttäjälle Nappi Naapuri -palvelun (jäljempänä "Palvelu") internet-osoitteessa nappinaapuri.fi näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

  Asiakkaan tulee tutustua Sopimusehtoihin ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käyttämisen aloittamista. Aloittamalla Palvelun käyttämisen Asiakas hyväksyy Sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

  Yhteismaalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Sopimusehtoja ja Palvelua. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä nappinaapuri.fi-sivustolla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten ohjelmistojen päivityksiä.

Jos Asiakas toimii Sopimusehtojen vastaisesti, on Yhteismaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ja estää Asiakasta käyttämästä palvelua.

Yhteismaa ei ole vastuussa Palvelussa julkaistusta muiden käyttäjien sisällöstä. Asiakas hyödyntää Yhteismaan kautta tarjottavia palveluita omalla vastuullaan.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

2. Palvelun käyttöön oikeutetut

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 13-vuotias. Tätä nuorempien Yhteismaan tietoon tulleiden käyttäjien tili suljetaan välittömästi ja Palvelun käyttö estetään mahdollisuuksien mukaan.

Iältään 13–18 vuotias käyttäjä vakuuttaa tämän Sopimuksen hyväksymällä, että Käyttäjän laillinen holhooja on tutustunut näihin Sopimusehtoihin ja hyväksyy ne.

3. Asiakkaan velvoitteet

Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin, ilman erillistä sopimusta Yhteismaan kanssa. Viime kädessä Yhteismaa itse määrittelee, mikä sen ylläpitämässä Palvelussa on hyvien tapojen mukaista.

Asiakas ei saa julkaista Palvelussa omia tai muiden käyttäjien henkilö- tai yhteystietoja. Palvelun edellyttämä yhteystietojen vaihtaminen tulee tehdä Palvelun yksityisviestien avulla.

Asiakas vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

Asiakas myöntää Yhteismaalle oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville. Yhteismaalla on myös oikeus käyttää Palveluun luotuja julkisesti julkaistuja sisältöjä (esim. tekstejä, kuvia, videoita) Palvelun markkinoinnissa. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

4. Käyttäjätunnus

On kiellettyä luoda tunnuksia, jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Asiakas sitoutuu antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset tiedot luodessaan käyttäjätunnuksen. Näitä tietoja tulee myös pitää ajan tasalla. Asiakas hyväksyy, että annetut tiedot kerätään käyttäjätietokantaan.

Asiakkaan tulee rekisteröityä Palveluun omalla etu- ja sukunimellään. Palvelussa näytetään julkisesti vain Asiakkaan etunimi.

Jos Asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai palvelukohtaisia sääntöjä, on Yhteismaalla oikeus poistaa Asiakkaan käyttäjätunnus sekä kaikki Asiakasta koskevat tiedot käyttäjätietokannasta ja asettaa käytönesto Palveluun.

5. Yhteismaan oikeudet ja velvoitteet

Yhteismaa voi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Yhteismaa voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Asiakkaan tiedot.

Yhteismaa voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Palvelukohtaiset säännöt eivät koske Yhteismaan omaan käyttöönsä luomia käyttäjätunnuksia.

Yhteismaa ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta Asiakkaiden yhteys- ja teletunnistetietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

- lain tai muun säännöksen vaatimana;

- jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi; tai

- jos se on tarpeen Yhteismaan tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Yhteismaa ei ole vastuussa Asiakkaan Palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

6. Tietosuoja

Yhteismaa noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Yhteismaa voi luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaita koskevia tietoja, joista yksittäinen asiakas ei ole tunnistettavissa.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelun nimi ja logo ovat Yhteismaan tavaramerkkejä eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää osittainkaan ilman Yhteismaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sivun ylätunnisteet, tilaustyönä tehdyt grafiikat, painikeikonit ja kirjasimet ovat Yhteismaan tavaramerkkejä>  tai osa Yhteismaan suojaamaa ulkoasua eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää osittainkaan ilman Yhteismaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Yhteismaakunnioittaa toisten immateriaalioikeuksia. Reagoimme meille asianmukaisesti lähetettyihin ja sovellettavan lainsäädännön mukaisiin ilmoituksiin väitetyistä immateriaalioikeusloukkauksista.

8. Takuu ja vastuunrajoitus

Yhteismaa pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

Yhteismaa ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä. Yhteismaa ei myöskään ole millään tavoin vastuussa Palvelun ja Asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

Palvelu tarjotaan sitoumuksetta ja sellaisenaan eikä sitä koske mikään nimenomainen eikä hiljainen takuu.

Käyttäjien Palvelussa keskenään tekemät sopimukset ja viestit ovat käyttäjien itsensä vastuulla, eikä Yhteismaa vastaa Käyttäjien keskinäisistä sopimuksista ja kanssakäymisestä tai niiden toteutumisesta Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella.

9. Linkit ja mainokset

Yhteismaa ei vastaa Palvelussa mahdollisesti olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien Palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

10. Lopettaminen ja irtisanominen

Sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää lakkauttamalla asiakkuuden.

Voit päättää sopimuksesi Yhteismaan kanssa lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen pauliina (at) yhteismaa.fi .  

11. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja Palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa kehotamme sinua ensin olemaan suoraan yhteydessä Yhteismaahan asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

12. Yksityisyyden suoja

Me Yhteismaassa kunnioitamme yksityisyyden suojaasi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai antamaasi suostumukseen.

Säilytämme tiedot luottamuksellisina ja käytämme niitä vain erikseen määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Näitä käyttötarkoituksia voivat olla mm. palveluiden tarjoaminen, kehittäminen ja markkinointi sekä markkinointikilpailujen järjestäminen.

Kun rekisteröidyt Palveluun, voit antaa erikseen luvat lähettää sinulle eri tyyppistä aihepiiriin liittyvää informaatiota, josta osa voi olla kaupallista. Pyrimme siihen, että tiedosta on sinulle hyötyä ja että viestien määrä on kohtuullinen. Emme luovuta tietojasi Yhteismaan ulkopuolelle ilman suostumustasi.

Pyrimme aina noudattamaan hyvää tietojenkäsittelytapaa. Pyrimme myös suojaamaan tietosi mahdollisimman tehokkaasti ja estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Henkilötietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista.

Keräämme henkilötietoja, kun rekisteröidyt Palveluun. Voit halutessasi tarkastaa, mitä tietoa sinusta on henkilörekisteriin talletettu ja kieltää tietojesi käytön lain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löydät rekisteriselosteestamme.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi:

Siivouspäivän käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä:

Yhteismaa ry

Y-tunnus:

2520758-5

 

Osoite:

Iso Roobertinkatu 41, 00120 Helsinki

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Pauliina Seppälä, pauliina@yhteismaa.fi  

1. Rekisterin pitämisen peruste

Palvelun Asiakkaan>  suostumuksella tapahtuva Palveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Yhteismaan ja mahdollisesti sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen. Lisätietoja palvelun ominaisuuksista löytyy osoitteesta www.nappinaapuri.fi.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

yhteystiedot

lupatiedot ja kiellot

tunnistautumis- ja käyttötiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä – henkilötietolain sallimissa rajoissa – Yhteismaan omissa rekistereissä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja voidaan mahdollisesti kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukaisesti väestörekisteristä ja Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

5. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

6. Tietojen luovutus

Henkilörekisterin tietoja luovutetaan palvelun käyttäjille Asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti. Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

7. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Yhteismaa ry

Iso Roobertinkatu 41

00120 Helsinki

> Päivitetty 16.08.2015